BREAKING NEWS
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΛΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΛΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Προσλήψεις στο Δήμο Βοΐου

Προσλήψεις στο Δήμο Βοΐου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» - ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ
)» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.),

που εδρεύει στο Δήμο Βοΐου Ν. Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


1 ΠΕ ή ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
AdTech Ad
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ"», με σήμανση έκδοσης «26¬5-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βο'ϊου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.), Πλ. Τσιστοπούλου 5, Σιάτιστα Κοζάνης, Τ.Κ. 50300, υπόψη κ. Κουζιώνη Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2465022800). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βοΐου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες— Έντυπα - Διαδικασίες— Διαγωνισμών Φορέων— Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες- Έντυπα - Διαδικασίες-  Διαγωνισμών Φορέων- Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Δειτε την προκηρυξη εδω
dikaiologitika.gr

Η επόμενη μέρα ψήφισης του μνημονίου - Όλα τα μέτρα

Η επόμενη μέρα ψήφισης του μνημονίου - Όλα τα μέτρα

Νέα "ταφόπλακα" μπαίνει για συνταξιούχους και οικογενειάρχες.

Μπορεί η κυβέρνηση συνεχώς να εστιάζει τα...αόριστα αντίμετρα, εντούτοις τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν χθες το βράδυ από την ελληνική Βουλή ρίχνουν στο καναβάτσο οποιαδήποτε προσπάθεια των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων να επιβιώσουν.
Τι περιλαμβάνει αναλυτικά η λίστα με τα νέα μέτρα:
Οι μεγάλοι χαμένοι και από αυτό το πολυνομοσχέδιο θα είναι οι συνταξιούχοι, καθώς θα δουν μειώσεις τόσο από τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων, όσο και από τις περικοπές των επιδομάτων, των φοροαπαλλαγών και τη μείωση του αφορολόγητου ορίου.
Αν και οι περικοπές δεν θα σταματήσουν ούτε το 2018, καθώς, μεταξύ άλλων, θα εφαρμοστεί το επόμενο κύμα κατάργησης του ΕΚΑΣ, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι από το 2019 τουλάχιστον 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν να «ψαλιδίζεται» έως και 18% η «προσωπική διαφορά» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες από τις κύριες συντάξεις θα είναι έως και 300 ευρώ, ενώ για τις επικουρικές έως και 70 ευρώ.
Σύμφωνα και με την huffingtonpost, απώλειες θα δουν και από την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, για τα οποία δεν θα υπάρχει πλαφόν όπως στην κύρια και επικουρική σύνταξη, γεγονός που θα αυξήσεις τον τελικό λογαριασμό. Οι περικοπές αυτές αφορούν το επίδομα συζύγου και το επίδομα ανήλικου ή ανάπηρου τέκνου σε συνταξιούχους του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Χαμένοι όμως δεν θα είναι μόνο όσοι έχουν «προσωπική διαφορά» στις συντάξεις τους και αυτό γιατί όλοι οι συνταξιούχοι δεν θα πρέπει να περιμένουν καμία αύξηση τουλάχιστον έως το 2022, καθώς μόνο από τότε προβλέπονται αυξήσεις με βάση την αύξηση του ΑΕΠ. Εξαίρεση μόνο αποτελούν περίπου 350.000 που οι συντάξεις τους έχουν υπολογιστεί χαμηλότερες από την προσωπική διαφορά και αυτοί θα λάβουν αυξήσεις από το 2019.
Οι αλλαγές στη φορολογία
Από το 2020 έχει συμφωνηθεί να ισχύουν οι νέες μειώσεις του αφορολόγητου ορίου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα επιτευχθεί το 2018 ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Σε αντίθετη περίπτωση το μειωμένο αφορολόγητο θα εφαρμοστεί από το 2019.

Όπως προκύπτει από το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε, η έκπτωση φόρου ή διαφορετικά το έμμεσο αφορολόγητο διαμορφώνεται ως εξής:
• Σε 1.250 ευρώ από 1.900 ευρώ σήμερα για φορολογούμενους χωρίς παιδιά. Το έμμεσο αφορολόγητο μειώνεται στα 5.681 ευρώ από 8.636 ευρώ σήμερα.
• Σε 1.300 ευρώ από 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, με το αφορολόγητο όριο να διαμορφώνεται στα 5.910 ευρώ από 8.864 ευρώ σήμερα.
• Σε 1.350 ευρώ από 2.000 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά, με το αφορολόγητο να περιορίζεται στα 6.136 ευρώ από 9.090 ευρώ.
• Σε 1.450 ευρώ από 2.100 για τους φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά, για τους οποίους το έμμεσο αφορολόγητο προσγειώνεται στα 6.591 ευρώ από 9.545 ευρώ που ανέρχεται σήμερα.
Αυτά ήταν τα μέτρα που, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ψηφίστηκαν και έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με τα όσα είχαν εξαγγείλει μέχρι πολύ πρόσφατα στελέχη της κυβέρνηση και μεταξύ άλλων και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.Έκρηξη σε κατάστημα Everest, στην πλατεία ΒικωρίαςΜεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 9:30 στο υπόγειο καταστήματος Everest, στην πλατεία Bικτωρίας, στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. 

Από την έκρηξη, τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ενώ ένας είναι αγνοούμενος. 

Οι τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ ο πέμπτος μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Ύστερα από την έκρηξη, έσπευσαν στο σημείο περιπολικά της άμεσης δράσης, όπως επίσης και 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα στο υπόγειο του καταστήματος.

Νίκος Ζήγρας: " Πολλά χρήματα ο Άκης Τσοχατζόπουλος, τα ξόδευε για να εκλεχθεί βουλευτής "Αφοπλιστική ήταν η απολογία του Nίκου Zήγρα, ξάδελφο του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου. 

Σύμφωνα με τα όσα απολογήθηκε, χαρακτήρισε " τελικό αποδέκτη " των μιζών από τα εξοπλιστικά, τον Άκη Τσοχατζόπουλο. 
Όπως ανέφερε στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, δήλωσε μετανιωμένος για την εμπλοκή του στην υπόθεση διακίνησης μαύρου πολιτικού χρήματος, τονίζοντας πως ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, τον παραπλάνησε. 

" Δεν μου είπε από πού ήταν τα χρήματα. Ο πρώην υπουργός εσωτερικών της Κύπρου Ντίνος Μιχαηλίδης μου είπε ξεκάθαρα. 
Η αλήθεια είναι μία και αποκαλύπτεται από τα έγγραφα που προέρχονται από την Ελβετία. Ο ίδιος ο Άκης Τσοχατζόπουλος, το γνωρίζει. Βρέθηκα ξαφνικά, από το πουθενά, να έχω επαφές με πολιτικούς, εργοστάσια και πολλά χρήματα. Μου γνώρισε ο Άκης Τσοχατζόπουλος τον Ντίνο Μιχαηλίδη, ως φίλο του που εκπροσωπεί Αραβικά funds και θα έκανε επενδύσεις, σε ακίνητα. Τελικά, όπως μου είπε ο Ντίνος Μιχαηλίδης, τα χρήματα προέρχονταν από εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, από ρωσικούς πυραύλους και αντισταθμιστικά ". 

Όπως ανέφερε ο Νίκος Ζήγρας, ο τρόπος ζωής του Άκη Τσοχατζόπουλου, ήταν ιδιαίτερα πλούσιος και πολλά από τα χρήματα, τα ξόδευε σε εκλογικές αναμετρήσεις. 

" Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2004 και το 2007, ξόδεψε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, λέγοντας ότι πρέπει να εκλεγεί, ώστε να έχει βουλευτική ασυλία ". 

Χαρακτηριστικά είπε: 
" Πώς πληρώνει τις διακοπές στη σαρδηνία με ιδιωτικό αεροπλάνο; Πώς πλήρωσε το γάμο του στο Παρίσι; Τα βαφτίσια του παιδιού του στο πατριαρχείο; Πώς αγοράστηκαν ακίνητα της λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη, στο Παλαιό Ψυχικό, στη Δεινοκράτους; Το διαμέρισμα και το υπόγειο στην οδό Κεφαλληνίας; Το διαμέρισμα στην Ευελπίδων; στους Αμπελόκηπους; στην Αρεοπαγίτου στο Φαληρικό Δέλτα; το ποσό σε κέντρο διασκέδασης στην Πατησίων; Το διαμέρισμα της πρώην συζύγου του στο Βερολίνο;". 

Το μόνο θετικό που είπε για τον ξάδερφό του, ήταν ότι τον έσωσε από το θάνατο. Τον έκανε να νιώθει τεράστια ευγνωμοσύνη. 

Τέλος τόνισε πως όλες οι κινήσεις που έκανε, ήταν κάτι εντολή του πρώην υπουργού. 
Η απολογία του Νίκου Ζήγρα, θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Παραδώθηκε ο 28χρονος δολοφόνος της Χαλκίδας, που σκότωσε την σύντροφό του


Στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ παραδόθηκε το μεσημέρι, ο 28 χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 24 χρονης συντρόφου του, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά χτυπήματα νεκρή, σε παράγκα, το βράδυ της Δευτέρας, στην Χαλκίδας. 

Οδηγήθηκε στην ασφάλεια της χαλκίδας όπου κρατείται και ανακρίνεται.

Ομαδα ΔΙΑΣ: Συνελήφθη 57χρονος παιδεραστής στη Νέα ΙωνίαΟι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, συνέλαβαν 57 χρόνο Αλβανό ο οποίος, κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκων κατά συρροή. 

Η σύλληψη έγινε αφού οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι πολίτες της περιοχής, ενημέρωσαν το κέντρο της άμεσης δράσης, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη. 

Από τη έρευνα της υποδιεύθυνσης ανηλίκων της διεύθυνσης ασφάλειας Αττικής, ο 57 χρονος προσέγγιζε έξω από το σχολικό συγκρότημα της νέας Ιωνίας ανήλικες μαθήτριες και προχωρούσε σε άσεμνες πράξεις. 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε, σε τακτικό ανακριτή.

Μέτσοβο: Συνελήφθησαν νεαροί για εισαγωγή 30 κιλών χασίς από την Αλβανία, στο ΜέτσοβοΝα εισάγουν ναρκωτικά από την Aλβανία στην Eλλάδα επιχείρησαν, δύο νεαροί οδηγώντας ένα IX αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φορτωμένο με σάκους οι οποίοι είχαν 24 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 29 κιλών και 610 γραμμαρίων. 

Oδηγός του αυτοκινήτου, ήταν ένας 28 χρονος Έλληνας, ενώ ο συνοδηγός ήταν ένας 21 χρονος Αλβανός. 

Η σύλληψη έγινε στην Εγνατία οδό, όταν αστυνομικοί του τμήματος και της τροχαίας Μετσόβου, σταμάτησαν το αυτοκίνητο για έλεγχο. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, το φορτίο είχε μεταφέρει πεζός από την πατρίδα του ο 21 χρονος Αλβανός, ο οποίος πέρασε παράνομα το Ελληνικό έδαφος. 

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε όπως επίσης κατασχέθηκαν και 150 ευρώ και 3 κινητά. 
Οι δύο νεαροί, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, κατηγορούμενοι για μεταφορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ 21 χρονος κατηγορείται και για παραβάσεις της νομοθεσίας για αλλοδαπούς.

Σύνταξη λόγω θανάτου ύψους, 345,60 ευρώΣύνταξη ύψους 345,60 ευρώ θα χορηγούνται σε χήρες και ορφανά, μέχρι να εκδοθούν οι εγκύκλιοι για τις οριστικές συντάξεις χηρείας, του νέου νόμου 3487/16. 

H σύνταξη αυτή, αφορά για θάνατο συνταξιούχου μετά τις 
13-5-2016 ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από τις 13-5-2016. 

H σύνταξη αυτή θα χορηγείται στα δικαιούχα μέλη, ως ποσό που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης. 
H σύνταξη λόγω θανάτου, ορίζεται στα 345,60 ευρώ, από τα οποία θα υπάρχουν σχετικές κρατήσεις, από τη στιγμή που  έχει το δικαίωμα αυτό, από τη πλήρη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας. 

Συγκεκριμένα:

Σε μόνη δικαιούχο τη χήρα: 345,60 ευρώ

Σε μόνο δικαιούχο ένα τέκνο: 345,60 ευρώ

Σε χήρα και ένα τέκνο: 230,40 + 115,20 = 345,60 ευρώ

Σε χήρα και δύο τέκνα: 172,80 + (86,40x2) = 345,60

Σε χήρα και τέσσερα τέκνα: 172,80 + (43,20x4) = 345,60

Λευκωσια: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου - Τρεις οι νεκροί μέχρι στιγμήςΈνα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές από το χωριό στο γυμνάσιο της κατεχόμενης Λευκωσίας, συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα, με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα δύο μαθητές 16 ετών αλλά και ο οδηγός του λεωφορείου να χάσουν τη ζωή τους.

Το συμβάν έγινε στην περιοχή Πενταδακτύλου στην Κύπρο στο χωριό Φώττα. 

Από το τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ τα τρία από τα πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση. 

Δεν έχει ανακοινωθεί ο σαφής αριθμός των νεκρών.

Στο κενό έπεσε 22χρονη φοιτήτρια, στη ΘεσσαλονίκηΆσχημη κατάληξη για μία 22 χρονη φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, όπου χθες το βράδυ στις 10:30 έπεσε από τον ένατο όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Λέοντος Σοφού, στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ως φοιτητική εστία του ΑΠΘ. 

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν την κοπέλα, να πέσει στο κενό.

Ελληνική Αστυνομία: Επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στην ΑθήναΓια την εξάλειψη κυκλωμάτων που κινούνται σε δημόσιους χώρους και διακινούν ανενόχλητοι ναρκωτικά σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας, όπως τα Προπύλαια, η οδός Πανεπιστημίου, το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, η νομική σχολή, η πλατεία Κάνιγγος, η πλατεία Βικτωρίας και η πλατεία Αμερικής, έστησε μεγάλη επιχείρηση την Παρασκευή το πρωί, η Ελληνική αστυνομία.

Έχουν συλληφθεί 56 άτομα, από τους οποίους οι 54 είναι αλλοδαποί. 

Η επιχείρηση στήθηκε ύστερα από καταγγελίες πολιτών και φορέων. 
Έχουν πραγματοποιηθεί 25 έρευνες σε σπίτια και έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και μετρητών.

Πάνω από 20 μαθητές στο νοσοκομείο από τροφική δηλητηρίαση στην ΑθήναΔηλητηρίαση έχουν υποστεί, πάνω από 20 παιδιά από το 3ο γενικό λύκειο Κομοτηνής, όταν σε τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, σταμάτησαν για να φάνε. 

Όπως ανέφερε η σύνοδος καθηγήτρια των παιδιών 
Ματίνα Ζαμπτέλη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: 

" Ξεκίνησαν χθες το πρωί από την Κομοτηνή, για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Καθοδόν, κάναμε τρεις στάσεις για φαγητό. Σήμερα το πρωί, είχαμε τα πρώτα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρροιες, πονοκοιλος και άλλα. Εικοσι τρία παιδιά με δύο συνοδούς καθηγητές, πήγαν στο Ιπποκράτειο οι υπόλοιποι, ήρθαμε εδώ στο Γεννηματά λίγο αργότερα, γιατί είχαμε κάποια νέα κρούσματα ". 

Η κατάσταση των παιδιών είναι σταθερή σύμφωνα με την 
Μ. Παγώνη πρ ΕΥΑΝΑΠ του Γενικού Κρατικού Αθηνών: 

" Τα παιδιά είναι με εισαγωγή και υπάρχει υποστήριξη από τους κοινωνικούς λειτουργούς γιατί είναι μόνα τους έδω, σε ένα ξένο περιβάλλον. Οι γονείς των παιδιών να μην ανησυχούν η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά ". 

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια της αδιαθεσίας τους.  
Μέχρι στιγμής τα συμπτώματα παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση.

Καταγράφηκαν 13 τόνοι απορριμάτων στις ακτές της Ελλάδας το 2016Με τη συμμετοχή 4.560 εθελοντών που πραγματοποίησαν 89 παράκτιους και 16 υποβρύχιους καθαρισμούς, ολοκληρώθηκε ο Μήνας Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που συντόνισε η HELMEPA στη χώρα μας μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο τoυ Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2016.

Με σύνθημα «Καθαρίζουμε τις ακτές μας - Καταγράφουμε τα απορρίμματα - Ανακυκλώνουμε!», παιδιά και νέοι, μέλη των προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι» αντίστοιχα, καθώς και άλλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί, στελέχη εταιρειών-μελών της HELMEPA και άλλων εταιρειών, ΟΤΑ και του Λιμενικού Σώματος, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλόγων και ναυτικών ομίλων, δύτες και απλοί πολίτες, έδωσαν το «παρών» σε αυτήν την πρωτοβουλία. 

Κατά την εξόρμησή τους σε παραλίες, ποτάμια και λίμνες, μικροί και μεγάλοι καθάρισαν συνολικό μήκος 81 χιλιόμετρα ακτών, συλλέγοντας και καταγράφοντας σε ειδικά δελτία 13 τόνους απορριμμάτων, από τους οποίους οι 2,5 ανακυκλώθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.). 

Συνολικά οι εθελοντές συνέλεξαν 124.560 τεμάχια απορριμμάτων, από τα πιο μικρά κομμάτια πλαστικού μέχρι ολόκληρη τσουλήθρα και καναπές!

Τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα στις ελληνικές ακτές
        Είδος                         Τεμάχια
1.            Αποτσίγαρα                 44.701
2.            Κομμάτια πλαστικού κάτω των 2,5 εκ.         11.543
3.            Πλαστικά μπουκάλια              11.333
4.            Καλαμάκια                     7.478
5.            Πώματα μπουκαλιών πλαστικά                       7.184
6.            Κομμάτια φελιζόλ κάτω των 2,5 εκ.                5.252
7.            Κομμάτια γυαλιού κάτω των 2,5 εκ.               4.580
8.            Πλαστικές σακούλες                 4.182
9.            Συσκευασίες τροφίμων                         3.950
10.          Αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών            3.505


Τα αποτσίγαρα αποτελούν με διαφορά το πολυπληθέστερο απόρριμμα στις ακτές για ακόμη μια χρονιά, ενώ κυρίαρχα στην πρώτη δεκάδα είναι τα πλαστικά που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής στην παράκτια ζώνη και έχουν μεγάλο χρόνο παραμονής στο περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα πλαστικό μπουκάλι που τόσο εύκολα αφήνουμε πίσω μας, έχει «χρόνο ζωής» περίπου 450 χρόνια, ενώ σταδιακά θα διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια τα οποία εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο. Μικρά  κομμάτια πλαστικού, φελιζόλ και γυαλιού αποτελούν το 17% του συνόλου των τεμαχίων που καταγράφηκαν.

Στα «ευρήματα» των εθελοντών ήταν, μεταξύ άλλων, 1.770 χάρτινες σακούλες, 1.449 χάρτινα πιάτα/ποτήρια, 1.343 μεταλλικά πώματα μπουκαλιών, 994 μέτρα σχοινί, 963 γυάλινα μπουκάλια, 916 αναπτήρες, 439 μέτρα πετονιά, 561 κονσέρβες, 443 οικοδομικά υλικά, 385 ελαστικά οχημάτων, 296 φάρμακα, 284 φελλοί, 253 πάνες, 191 μπαταρίες,                       85 σημαδούρες, 41 πλαστικά δοχεία και βαρέλια, 35 ηλεκτρικές συσκευές,          10 λάστιχα ποτίσματος, 2 κάδοι απορριμμάτων, 2 ηχεία, κασετόφωνο, πηδάλιο σκάφους, σχάρα ψησίματος και μία μασέλα!

Στη διάρκεια του Μήνα Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, η HELMEPA συντόνισε καθαρισμούς σε Αθήνα, Αίγινα και Σκιάθο, στους οποίους πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική καταγραφή των απορριμμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablet, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Marine Litter Watch Month” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), που στοχεύει στην επιστημονική παρακολούθηση της ρύπανσης.

Η HELMEPA συγχαίρει τους εθελοντές γιατί με τη συμμετοχή τους στηρίζουν την προσπάθεια να μειώσουμε τη ρύπανση των ακτών και την υποβάθμιση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Στους συντονιστές των δράσεων, στα παιδιά και τους νέους εθελοντές, απονεμήθηκαν αναμνηστικά Διπλώματα Συμμετοχής, ενώ ο κατάλογος των φορέων που συμμετείχαν φέτος βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
www.helmepa.gr/pdf/icc-foreis-2016.pdf


πηγή http://www.protothema.gr/

ΟΛΘ: Σε παράταση διαμαρτυρίας προχωρησαν οι εργαζόμενοι διακόπτοντας το διοικητικό συμβούλιοΤην υπεράσπιση στο δικαίωμα της εργασίας θα υπερασπιστούν, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν: 

" Σε όσους νομίζουν ότι με κολπάκια του τύπου δεν γνωρίζουμε τι περιέχει το σχέδιο της τροποποιημένης σύμβασης, δεν ενημερωθήκαμε και λοιπά, διαμηνύουμε ότι ο εμπαιγμός δεν θα περάσει

Σύμφωνα με τα μέσα επικοινωνίας, παράταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό λιμένος Θεσσαλονίκης, διακόπτοντας έτσι την προγραμματισμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού. 

Οι εργαζόμενοι ζήτησαν με ανακοίνωσή τους, μέχρι τη Δευτέρα, να έχουν ενημερωθεί για το αν η σύμβαση παραχώρησης της ΟΛΘ ΑΕ που αναρτήθηκε την Τρίτη 22/11 στο VDR από το ΤΑΙΠΕΔ, έχει συμπεριληφθεί το ελάχιστο των εργασιακών διασφαλίσεων, όπως είχε διαπραγματευθεί με το υπουργείο ναυτιλίας την προηγούμενη περίοδο.

Θεανώ Φωτίου: Καταργείται η επιδότηση ενοικίου και η κάρτα σίτισηςΚαταργείται η επιδότηση ενοικίου και η κάρτα σίτισης, αφού προστίθενται στο Kοινωνικό Eισόδημα Aλληλεγγύης δήλωσε, η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. 

Επισήμανε, ότι δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια για το ΚΕΑ. 

Η κυρία Θεανώ Φωτίου, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι:

" Κλείσαμε τη δεύτερη αξιολόγηση επιτυχώς. Δεν απαιτείται κόψιμο επιδομάτων για το 2017, εκτός από συγκεκριμένα, τα οποία καλύπτονται πλήρως από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Είμαστε ευτυχείς λοιπόν για αυτό ". 

Για το οικογενειακό επίδομα δεν διευκρίνισε κάτι παραπάνω.

Εικονική αερομαχία Ελληνικών και Τουρκικών μαχητικών - ακόμα 15 παραβιάσεις στο ΑιγαίοΣυνολικά 14 Τουρκικά αεροσκάφη υπέπεσαν, σε είκοσι τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου τη Πέμπτη, σε βορειανατολικό κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ υπήρξε και μία εικονική αερομαχία Ελληνικών και Τουρκικών μαχητικών.

Οκτώ Τουρκικά μαχητικά, πετούσαν σε σχηματισμούς και έξι ήταν μεμονωμένα. Τέσσερα από αυτά, ήταν οπλισμένα, ενώ υπέπεσαν και σε 15 ακόμα παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο fir Αθηνών. 

Τα αεροσκάφη αυτά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Δημήτρης Καμμένος: Όχι στο "κόψιμο " του ΕΚΑΣ, αλλα στα 108,5 εκ για τα ενοίκια των δημόσιων υπηρεσιώνΓια τις αλόγιστες σπατάλες, για τα μισθώματα που προκαλούν αντιδράσεις στα δημόσια ταμεία, αλλά και για τα 
108,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που επιβαρύνονται οι Έλληνες φορολογούμενοι, για μισθώματα ακινήτων, που στεγάζουν υπηρεσίες των υπουργείων, μίλησε ο Δημήτρης Καμμένος, στον υπουργό οικονομικών ευκλείδη τσακαλώτο.

« Έχω πλήρη στοιχεία του spending και θα σας τα δώσω. Για όλα τα Υπουργεία. Είναι 108,5 εκατομμύρια ευρώ τα ενοίκια που δίνουμε σε όλα τα ακίνητα που στεγάζουν τις υπηρεσίες των υπουργείων ». 

Είπε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ και παρουσίασε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:

« Για την στέγαση του ΚΕΦΟΜΕΠ δίνει τον μήνα 32.870 ευρώ, το ΚΕΜΕΕΠ δίνει 18.440 τον μήνα, η ΕΕΔΕ δίνει 15.360 τον μήνα, η ΕΜΕΙΣ 11.235, η ΔΕΔ 8.000 και προσέξτε κύριοι! το ΣΔΟΕ δίνει 135.000 ευρώ τον μήνα για ενοίκια. Όλα αυτά, εάν τα μαζέψουμε, μας κάνουν γύρω στα 300.000 ευρώ ως ενοίκια τον μήνα για επτά υπηρεσίες. Επί δώδεκα μήνες μας κάνουν 3.600.000 ευρώ . Είναι μέρος των 24 εκατομμυρίων που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. 

Να αρχίσουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να νοικοκυρεύουμε το σπίτι μας, διότι είναι και η εικόνα της οικονομίας. Δεν μπορεί να λέμε στον πολίτη να κόβει έξοδα ή να ψάχνουμε 24 εκατομμύρια για το ΕΚΑΣ και να δίνουμε τρία και τέσσερα και πέντε εκατομμύρια σε ενοίκια σε ιδιώτες ενώ έχουμε κενά κτήρια του δημοσίου.
Δεν θέλω να λαϊκίζω, αλλά 220.000 ευρώ  τον μήνα για να είναι άδειο το κτίριο Κεράνης δεν μπορεί να το κάνει afford ο Έλληνας πολίτης και παρακαλώ να το λύσουμε τουλάχιστον εμείς σε αυτήν την Κυβέρνηση και να δώσουμε το καλό παράδειγμα».

Χριστουγεννιάτικο Bazaar θα πραγματοποιήσει το σωματείο " Οι φίλοι του παιδιού"Στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Palace στη Λεωφόρο Κηφισίας 39 στο Μαρούσι θα φιλοξενηθεί, το Bazaar του σωματείου " Οι φίλοι του παιδιού ". 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Νοεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. 

Ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί να ταξιδέψει και να γνωρίσει τοπικές γεύσεις, μουσικές, ήθη και έθιμα, από τις αντίστοιχες χώρες, μέσω των πρεσβειών. 
Θα μπορούν όλοι ακόμα και τα παιδιά, να κάνουν χριστουγεννιάτικα ψώνια, να αγοράσουν σπιτικά γλυκά, στολίδια, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια και λαχνούς για πλούσια δώρα τα οποία θα κληρωθούν. 

Στόχος είναι να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο του σωματείου 
" Οι φίλοι του παιδιού " και η στήριξη παιδικού σταθμού, στον οποίο φιλοξενούνται 30 παιδιά απόρων και μονογονεϊκών οικογενειών. 

" Γίνε και εσύ φίλος " είναι το κάλεσμα, καθώς οι ανάγκες των παιδιών που διαβιούν κάτω από άσχημες και πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν μπορούν να καλυφθούν παρά μόνο με την έμπρακτη ενίσχυση του σωματείου.

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 17 άτομα για διακύνηση και εμπορία ναρκωτικών στη ΡοτόνταΣυνελήφθησαν στην περιοχή της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, 17 άτομα ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. 

Αρχηγός του κυκλώματος φαίνεται να είναι ένας 23 χρονος Μαροκινός. Οι ηλικίες των συλληφθέντων, κυμαίνονται από 17 έως 25 ετών και κατάγονται από την Αλγερία, τη Συρία, το Μαρόκο, τη Γεωργία και την Αλβανία. 

Κατασχέθηκαν περίπου 691,88 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα ηρωίνης, 1632 ευρώ τα οποία προέρχονταν από εμπορία ναρκωτικών, καθώς και 17 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για παράνομες συναλλαγές. 

Ο 23 χρονος Μαροκινός ήταν εκείνος που κανόνιζε τις προμήθειες, τη μεταφορά, την αποθήκευση αλλά και την πώληση των ναρκωτικών/

Ενισχύει η Ελλάδα το Ισραήλ με τρία πυροσβεστηκα αεροσκάφη και ενα C-130Τη συμπαράσταση δείχνει η Ελλάδα προς το Ισραήλ, στέλνοντας τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα c-130, για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει τη χώρα, έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με τον Ισραηλινό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος πήρε και την πρωτοβουλία.